NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

Phản ứng NaOH + NaHCO3 đưa đến Na2CO3 hoặc NaHCO3 rời khỏi Na2CO3 nằm trong loại phản xạ trao thay đổi và đã được cân đối đúng đắn và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một trong những bài xích luyện với tương quan về NaOH với lời nói giải, chào chúng ta đón xem:

NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

1. Phương trình hoá học tập của phản xạ NaOH tính năng với NaHCO3

NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

Bạn đang xem: NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

2. Điều khiếu nại phản xạ NaOH tính năng với NaHCO3

- Phản ứng ra mắt ngay lập tức ĐK thông thường.

3. Phương trình ion thu gọn gàng của phản xạ NaOH tính năng với NaHCO3

Bước 1: Viết phương trình phân tử:

NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

Bước 2: Chuyển những hóa học vừa phải dễ dàng tan, vừa phải năng lượng điện li mạnh trở thành ion; những hóa học kết tủa, hóa học khí, hóa học năng lượng điện li yếu hèn nhằm nguyên vẹn bên dưới dạng phân tử tao được phương trình ion ăm ắp đủ:

2Na+ + OH- + HCO3- → 2Na+ + CO32- + H2O

Bước 3: Lược vứt đi những ion như là nhau ở hai vế tao được phương trình ion thu gọn:

OH- + HCO3- → CO32- + H2O

4. Mở rộng lớn kiến thức và kỹ năng về natri hiđroxit, NaOH

4.1. Tính hóa học vật lí

+ NaOH là chất rắn, ko màu sắc, dễ nóng chảy, bú độ ẩm mạnh (dễ chảy rữa).

NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

+ NaOH tan nhiều nhập nước và lan rời khỏi một lượng sức nóng rộng lớn nên cần thiết vô cùng cẩn trọng Khi hòa tan NaOH nội địa.

4.2. Tính chất hóa học

- Khi tan nội địa, NaOH phân li trọn vẹn trở thành ion:

NaOH → Na+ + OH-

- NaOH là bazơ mạnh, đem vừa đủ đặc điểm của một bazơ tan:

+ Dung dịch NaOH thực hiện quỳ tím gửi thanh lịch greed color, phenolphtalein gửi thanh lịch màu sắc hồng.

+ Tác dụng với axit, oxit axit tạo thành muối và nước:

NaOH + HCl → NaCl + H2O

Chú ý: Khi tính năng với axit và oxit axit khoảng, yếu hèn thì tùy từng tỉ trọng mol những hóa học nhập cuộc nhưng mà muối hạt chiếm được rất có thể là muối hạt axit, muối hạt dung hòa hoặc cả nhị loại muối hạt.

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

NaOH + CO2 → NaHCO3

+ Tác dụng với dung dịch muối tạo ra trở thành muối hạt mới mẻ và bazơ mới:

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4

4.3. Ứng dụng

NaOH là hóa hóa học cần thiết, đứng sản phẩm loại nhị sau H2SO4.

NaOH được dùng để làm nấu nướng xà chống, dược phẩm nhuộm, tơ tự tạo, tinh luyện quặng nhôm nhập công nghiệp luyện nhôm và sử dụng nhập công nghiệp chế thay đổi dầu lửa.

5. Mở rộng lớn kiến thức và kỹ năng về natri hiđrocacbonat (NaHCO3)

5.1. Tính chất

- NaHCO3 là hóa học rắn, white color, dễ dàng tan nội địa.

NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

- NaHCO3 dễ dẫn đến sức nóng phân bỏ tạo ra trở thành Na2CO3 và khí CO2:

2NaHCO3 to Na2CO3 + CO2 + H2O

- NaHCO3 với tính lưỡng tính (vừa tính năng với hỗn hợp axit, vừa phải tính năng với hỗn hợp bazơ)

NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 ↑ + H2O

NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

5.2. Ứng dụng

NaHCO3 được sử dụng nhập công nghiệp dược phẩm (chế tạo ra dung dịch nhức bao tử …) và công nghiệp thức ăn (làm bột nở …).

6. Bài luyện áp dụng liên quan

Câu 1: Đặt một mẩu nhỏ natri lên một tờ giấy má ngấm vội vàng trở thành dạng thuyền. Đặt cái thuyền giấy má này lên một thau nước với nhỏ sẵn vài ba giọt phenolphtalein.

Dự đoán hiện tượng lạ rất có thể để ý được ở thực nghiệm như sau:

(a) Chiếc thuyền chạy vòng xung quanh thau nước.

(b) Thuyền bốc cháy.

(c) Nước chuyển màu sắc hồng.

(d) Mẩu natri rét chảy.

Trong những Dự kiến bên trên, số Dự kiến đích thị là

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Cả 4 Dự kiến đều đích thị.

- Chiếc thuyền thực hiện vị giấy má ngấm nước thực hiện cho tới mẩu Na phản xạ với nước.

Phương trình phản ứng:

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

- Khí H2 sinh rời khỏi đẩy mẩu Na hao hao đẩy cái thuyền chạy vòng xung quanh thau nước.

- Phản ứng bên trên lan nhiều sức nóng làm cho cái thuyền bốc cháy, mẩu Na rét chảy và vo tròn trĩnh lại (do mức độ căng bề mặt).

- Vì NaOH là hỗn hợp bazơ → Nhỏ phenolphtalein thực hiện hỗn hợp chuyển màu sắc hồng.

Câu 2: Có thể sử dụng NaOH (ở thể rắn) nhằm thực hiện thô những hóa học khí nào?

A. NH3, SO2, CO, Cl2

B. N2, NO2, CO2, CH4, H2

C. NH3, O2, N2, CH4, H2.

D. N2, Cl2, O2, CO2, H2

Hướng dẫn giải

Đáp án C

NaOH rắn là hóa học bú nước. NaOH rất có thể thực hiện thô những khí không tồn tại phản xạ với nó ở ĐK thông thường.

Câu 3: Cho 3,36 gam láo lếu thích hợp bao gồm K và một sắt kẽm kim loại kiềm A nhập nước thấy bay rời khỏi 1,792 lít H2. Thành phần xác suất về lượng của A là

A. 18,75 %. B. 10,09%.

C. 13,13%. D. 55,33%.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

nH2 = 0,08 mol

Gọi công thức công cộng của nhị sắt kẽm kim loại kiềm là M

2M + 2H2O → 2MOH + H2

nM = 2.nH2 = 2.0,08 = 0,16 mol

→ MM = MMnM=3,360,16 = 21

→ Li (MLi = 7) < 21 < K (MK = 39)

→ Kim loại A là Li

nK+nLi=0,1639.nK+7.nLi=3,36nK=0,07nLi=0,09

%mLi = 7.0,093,36.100=18,75%

Câu 4: Thực hiện tại những thực nghiệm sau:

(I) Cho hỗn hợp NaCl nhập hỗn hợp KOH.

(II) Cho hỗn hợp Na2CO3 vào hỗn hợp Ca(OH)2.

(III) Điện phân hỗn hợp NaCl với năng lượng điện cực kỳ trơ với màng ngăn.

(IV) Cho Cu(OH)2 vào hỗn hợp NaNO3.

(V) Sục khí NH3 nhập hỗn hợp Na2CO3.

(VI) Cho hỗn hợp Na2SO4 nhập hỗn hợp Ba(OH)2.

Các thực nghiệm pha trộn được NaOH là:

A. II, III và VI B. I, II và III

C. I, IV và V D. II, V và VI

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Thí nghiệm (II), (III), (VI) pha trộn được NaOH

Xem thêm: 15 Bài tập Nhị thức Newton (có đáp án)

(II) Na2CO3 + Ca(OH)2 → 2NaOH + CaCO3

(III) 2NaCl + 2H2O cmndpdd2NaOH + Cl2 + H2

(VI) Na2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + 2NaOH

Câu 5:Nhỏ kể từ từ từng giọt cho tới không còn 30 ml hỗn hợp HCl 1M nhập 100 ml hỗn hợp chứa chấp Na2CO3 0,2M và NaHCO3 0,2M, sau phản xạ chiếm được số mol CO2

A.0,020.B.0,030.C.0,015.D.0,010.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Phản ứng xẩy ra theo đuổi trật tự sau

HCl+Na2CO3NaHCO3+NaCl (1)0,02 0,020,02

HCl+NaHCO3CO2+NaCl+H2O (2)(0,030,02) (0,02+0,02) 0,01

Phản ứng (2) NaHCO3 dư nên số mol CO2 được xem theo đuổi HCl

nCO2 = 0,010 mol

Câu 6:Natri hiđroxit (còn gọi là xút ăn da) với công thức chất hóa học là

A. Na2SO4. B. NaOH. C. NaHCO3. D. Na2CO3.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Natri hiđroxit (còn gọi là xút ăn da)có công thức chất hóa học là NaOH.

Câu 7: Cho kể từ từ hỗn hợp chứa chấp a mol HCl nhập hỗn hợp X chứa chấp b mol Na2CO3 bên cạnh đó khuấy đều, thu dược V lít khí (đktc) và hỗn hợp Y. Khi cho tới dư nước vôi nhập vào hỗn hợp Y thấy xuất hiện tại kết tủa. Biểu thức tương tác thân thiện V với a và b là?

A. V = 22,4(a – b) B. V = 11,2(a – b)

C. V = 11,2(a + b) D. V = 22,4( a + b)

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Phản ứng xẩy ra theo đuổi trật tự sau

HCl+Na2CO3NaHCO3+NaCl (1) b b b

HCl+NaHCO3CO2+NaCl+H2O (2)ab b ab

Dung dịch Y phản xạ với nước vôi nhập dư tạo ra kết tủa nên NaHCO3 dư ở phản xạ (2), HCl phản xạ không còn.

2NaHCO3 + Ca(OH)2 → CaCO3↓+ Na2CO3 + H2O

nCO2 = nHCl (2)

V22,4 = a – b

→ V = 22,4(a – b)

Câu 8: Cho láo lếu thích hợp những sắt kẽm kim loại kiềm Na, K hòa tan không còn nhập nước được hỗn hợp A và 0,672 lít khí H2 (đktc). Thể tích hỗn hợp HCl 0,1M cần thiết nhằm dung hòa không còn 1 phần tía hỗn hợp A là

A. 100 ml. B. 200 ml.

C. 300 ml. D. 600 ml.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

nH2=nOH = 0,03 mol

nH+=13nOH=13.0,03=0,01 mol

→ VHCl = 0,010,1=0,1 lít = 100 ml

Câu 9: Muối được dùng để làm chế dung dịch trị nhức bao tử vì thế quá axit nhập bao tử là

A. Na2CO3. B. NaHCO3. C. NH4HCO3. D. NaF.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Muối NaHCO3 với tài năng dung hòa axit nhập dạ dày

NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2<![if !vml]><![endif]>

Câu 10: Phát biểu này sau đấy là sai Khi nói tới 2 muối hạt NaHCO3 và Na2CO3?

A. Cả 2 muối hạt đều dễ dẫn đến sức nóng phân.

B. Cả 2 muối hạt đều tính năng với axit mạnh hóa giải khí CO2.

C. Cả 2 muối hạt đều bị thủy phân tạo ra từng ngôi trường kiềm yếu hèn.

D. Cả 2 muối hạt xỏ lá rất có thể tính năng với hỗn hợp Ca(OH)2 tạo ra kết tủa.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Muối Na2CO3 không trở nên sức nóng phân

Câu 11: Trung hoà V ml hỗn hợp NaOH 1M vị 100 ml hỗn hợp HCl 1M. Giá trị của V là

A. 400. B. 200. C. 100. D. 300.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

NaOH + HCl → NaCl + H2O

nNaOH = nHCl = 0,1 mol

→ VNaOH = 100 ml

Câu 12: Nung rét 100 gam láo lếu thích hợp bao gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho tới lượng bất biến sót lại 69 gam hóa học rắn. Thành phần % lượng từng hóa học nhập láo lếu thích hợp đầu là

A. 63% và 37%. B. 16% và 84%. C. 42% và 58%. D. 21% và 79%.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Đặt số mol Na2CO3, NaHCO3 theo lần lượt là x, nó mol

→ 106x + 84y= 100 gam (1)

2NaHCO3 → Na2CO3+ CO2+ H2O

ymol y2 mol

mNa2CO3 = (x+ y2).106= 69 gam (2)

Giải hệ (1) và (2) tao với x= 853 mol; y= 1mol

→ %mNa2CO3 = 16%; %mNaHCO3= 84%

Câu 13: Trong những cặp hóa học tại đây, cặp hóa học này nằm trong tồn bên trên nhập dung dịch?

A. KNO3 và BaCl2. B. NaHCO3 và KOH.

C. Na2CO3 và NaHSO4. D. Na2CO3 và CaCl2.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Cặp hóa học với những ion ko phản xạ cùng nhau tiếp tục nằm trong tồn bên trên nhập dung dịch

B. HCO3 + OH- → CO2 + H2O

C. CO32 + 2H+ → CO2 + H2O

D. CO32 + Ca2+ → CaCO3

Câu 14:Để chiếm được hỗn hợp NaOH 16% thì nên cần thêm thắt từng nào gam H2O nhập 200 gam hỗn hợp NaOH 20% ?

A. 50 gam. B. 100 gam . C. 200 gam. D. 250 gam.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Gọi lượng nước thêm nữa a gam.

Khối lượng NaOH nhập 200 gam hỗn hợp là: 200.20% = 40 gam.

Nồng chừng NaOH sau khoản thời gian thêm thắt nước:

Xem thêm: Ngứa âm đạo kèm ra huyết trắng vón như bã đậu biểu hiện bệnh gì?

C%=40200+a.100=16%

→ a = 50 gam.

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O
 • NaOH + CO2 → NaHCO3
 • 2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O
 • NaOH + SO2 → NaHSO3
 • NaOH + HCl → NaCl + H2O
 • NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O
 • 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4+ 2H2O
 • 2NaOH + CuSO4 → Na2SO4+ Cu(OH)2
 • 2NaOH + FeSO4 → Na2SO4 + Fe(OH)2
 • 3NaOH + FeCl3 → 3NaCl+ Fe(OH)3
 • 2NaOH + Mg(NO3)2 → 2NaNO3 + Mg(OH)2
 • NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2+ 2H2O
 • NaOH + Cr(OH)3 → NaCrO2+ 2H2O
 • 2NaOH + Zn(OH)2 ↓ → Na2ZnO2 (dd)+ 2H2O
 • NaOH + NaHSO3 → Na2SO3 + H2O
 • 2NaOH + Ba(HSO3)2 → Na2SO3 + BaSO3 ↓ + 2H2O
 • 2NaOH + Ba(HCO3)2 → Na2CO3 + BaCO3 ↓ + 2H2O
 • 2NaOH + Ca(HCO3)2 → Na2CO3 + CaCO3 ↓ + 2H2O
 • 2NaOH + Ca(HSO3)2 → Na2SO3 + CaSO3 ↓ + 2H2O
 • 2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O
 • 6NaOH + 3Cl2 -90oC→ 5NaCl + NaClO3 + 3H2O
 • 2NaOH + Al2O3 → 2NaAlO2 + H2O
 • 2NaOH + ZnO → Na2ZnO2 + H2O
 • 2NaOH + H2S → Na2S + 2H2O
 • NaOH + H2S → NaHS + H2O
 • NaOH + CH3COOH → CH3COONa + H2O
 • NaOH + NH4Cl -to→ NaCl+ NH3 ↑ + H2O
 • NaOH + NH4NO3 -to→ NaNO3+ NH3 ↑ + H2O
 • 2NaOH + (NH4)2SO4 -to→ Na2SO4+ 2NH3 ↑ + 2H2O
 • CH3COOCH3 + NaOH -H2O,to→ CH3COONa + CH3OH
 • CH3COOC2H5 + NaOH -H2O,to→ CH3COONa + C2H5OH
 • C2H5Cl + NaOH -to→ NaCl + C2H5OH
 • C2H5Br + NaOH -to→ NaBr + C2H5OH
 • C2H5Br + NaOH -toC2H5OH→ NaBr + C2H4 ↑ + H2O
 • C2H5Cl + NaOH -toC2H5OH→ NaCl + C2H4 ↑ + H2O
 • C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O
 • 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2
 • Zn + 2NaOH -to→ Na2ZnO2 + H2
 • NaOH + NaHS → Na2S + H2O
 • 2NaOH + 2KHS → K2S + Na2S + 2H2O
 • 2NaOH + 2KHSO3 → K2SO3 + Na2SO3 + 2H2O
 • 2NaOH + 2KHCO3 → K2CO3 + Na2CO3 + 2H2O
 • CH3COONa + NaOH -CaO,to→ CH4 ↑ + Na2CO3
 • H2N-CH2-COOH + NaOH → H2N-CH2-COONa + H2O
 • AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 ↓ + 3NaCl
 • ZnCl2 + 2NaOH → Zn(OH)2 ↓ + 2NaCl
 • Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2
 • SiO2 + 2NaOH -to→ Na2SiO3 + H2O

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Học vẽ căn bản : kỹ thuật vẽ chì

Kỹ thuật vẽ chì là kỹ thuật vẽ đơn giản nhất và cũng khó nhất, bạn có thể vẽ 1 bức tranh phong cảnh, chân dung, 3d…. với chỉ 1 cây bút chì và 1 tờ giấy. Đặc điểm của vẽ chì là đơn sắc, mọi đường nét, chi tiết được thể hiện dựa trên …