15 Bài tập Nhị thức Newton (có đáp án)

15 Bài tập luyện Nhị thức Newton (có đáp án) - Cánh diều Trắc nghiệm Toán 10


Haylamdo biên soạn và thuế tầm với 15 bài bác tập luyện trắc nghiệm Nhị thức Newton Toán lớp 10 đem đáp án và câu nói. giải cụ thể tương đối đầy đủ những cường độ sách Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện trắc nghiệm nhằm biết phương pháp thực hiện những dạng bài bác tập luyện Toán 10.

15 Bài tập luyện Nhị thức Newton (có đáp án) - Cánh diều Trắc nghiệm Toán 10

Câu 1. Trong khai triển nhị thức (a + 2)n - 5 (n ℕ). Có toàn bộ 6 số hạng. Vậy n bằng

Bạn đang xem: 15 Bài tập Nhị thức Newton (có đáp án)

A. 17;

B. 21;

C. 25;

D. 11.

Câu 2. Khai triển những biểu thức sau: (a + 2)4 là:

A. a4 + 24;

B. a4 + 2a2b2 + 24;

C. a4 + 8a3 + 24a2 + 32a + 16;

D. a4 + 32a3 + 24a2 + 8a + 16.

Câu 3. Trong những tuyên bố sau, tuyên bố nào là sai?

A. a+b4=a4+4a3b+6a2b2+4ab3+b4;

B. ab4=a44a3b+6a2b24ab3+b4;

C. a+b4=b4+4b3a+6b2a2+4ba3+a4;

D. a+b4=a4+b4.

Câu 4. Số hạng chứa chấp x4 vô khai triển biểu thức (2x + 3)5 là:

A. 32x4;

B.240x4;

C. 720;

D. 240.

Câu 5.Hệ số của x5 vô khai triển của (5 – 2x)5

A. 400;

B. – 32;

C. 3 125;

D. – 6 250.

Câu 6.Tổng thông số của x3 và x2 vô khai triển (1 + 2x)4 là :

A. 24;

B. 44;

C. 20;

D. 54.

Câu 7.Trong khai triển nhị thức (2a + 1)5 tía số hạng đầu là:

A. 32a5 + 40a4 + 10a3;

B. 80a5 + 80a4 + 40a3;

C. 32a5 + 80a4 + 40a3;

D. 32a5 + 80a4 + 80a3.

Câu 8. Khai triển nhị thức (x + y)4 tớ được thành phẩm là:

A. x4 – 4x3y + 6x2y2 – 6xy3 + y4;

B. x4 + 4x3y + 6x2y2 + 6xy3 + y4;

C. x4 + 4x3y + 8x2y2 + 8xy3 + y4.

D. x4 – 4x3y + 8x2y2 - 8xy3 + y4.

Câu 9.Trong khai triển (x + 2y)5 số hạng chứa chấp x2y3 là:

A. 80x2y3;

B. 40x2y3;

C. 80;

D. 10.

Câu 10.Hệ số của x2 vô khai triển (2 – 3x)3 là k. Nhận xét nào là tại đây đích thị về k ?

A. k là một vài tự động nhiên;

B. k là một vài vẹn toàn âm;

C. k là một vài vẹn toàn dương;

D. k = 0.

Câu 11.Cho số đương nhiên n vừa lòng An2+2Cnn=22. Hệ số của số hạng chứa chấp x3 vô khai triển của biểu thức (3x – 4)n bằng

A. – 4320;

B. – 1440;

C. 4320;

D. 1080.

Câu 12. Khai triển nhị thức (2x + 3)4 tớ được thành phẩm là

A.x4 + 216x3 + 216x2 + 96x + 81;

B.16x4 + 216x3 + 216x2 + 96x + 81;

C.16x4 + 96x3 + 216x2 + 216x + 81;

D.x4 + 96x3 + 216x2 + 216x + 81.

Câu 13.Với n là số vẹn toàn dương vừa lòng Cn1+Cn2=10, thông số của x5 vô khai triển của biểu thức x3+2xn bằng

A. 0;

B. 8;

C. 20;

D. 32.

Câu 14. Tính độ quý hiếm biểu thức T=C40+12C41+14C42+18C43+116C44

A. 32;

B.916;

C.8116;

D.2716.

Câu 15. Với n là số vẹn toàn dương vừa lòng 3Cn+13+An2=14n1. Trong khai triển biểu thức (x3 + 2y2)n, gọi Tk là số hạng nhưng mà tổng số nón của x và hắn của số hạng bại vị 11. Hệ số của Tk

A. 1;

B. 8;

C. 20;

D. 16.

Câu 1:

Trong khai triển nhị thức (a + 2)n - 5 (n \( \in \) ℕ). Có vớ cả 6 số hạng. Vậy n bằng

A. 17;

B. 21;

C. 25;

D. 11.

Xem câu nói. giải »


Câu 2:

Khai triển những biểu thức sau: (a + 2)4 là:

A. a4 + 24;

B. a4 + 2a2b2 + 24;

C. a4 + 8a3 + 24a2 + 32a + 16;

D. a4 + 32a3 + 24a2 + 8a + 16.

Xem câu nói. giải »


Câu 3:

Trong những tuyên bố sau, tuyên bố nào là sai?

A. \({\left( {a + b} \right)^4} = {a^4} + 4{a^3}b + 6{a^2}{b^2} + 4a{b^3} + {b^4}\);

B. \({\left( {a - b} \right)^4} = {a^4} - 4{a^3}b + 6{a^2}{b^2} - 4a{b^3} + {b^4}\);

C. \({\left( {a + b} \right)^4} = {b^4} + 4{b^3}a + 6{b^2}{a^2} + 4b{a^3} + {a^4}\);

D. \({\left( {a + b} \right)^4} = {a^4} + {b^4}\).

Xem câu nói. giải »


Câu 4:

Số hạng chứa chấp x4 vô khai triển biểu thức (2x + 3)5 là:

A. 32x4;

B. 240x4;

C. 720;

D. 240.

Xem câu nói. giải »


Câu 5:

Hệ số của x5 vô khai triển của (5 – 2x)5

A. 400;

B. – 32;

C. 3 125;

D. – 6 250.

Xem câu nói. giải »


Câu 6:

Tổng thông số của x3 và x2 vô khai triển (1 + 2x)4 là :

A. 24;

B. 44;

C. 20;

D. 54.

Xem câu nói. giải »


Câu 7:

Trong khai triển nhị thức (2a + 1)5 tía số hạng đầu là:

A. 32a5 + 40a4 + 10a3;

B. 80a5 + 80a4 + 40a3;

C. 32a5 + 80a4 + 40a3;

D. 32a5 + 80a4 + 80a3.

Xem câu nói. giải »


Câu 8:

Khai triển nhị thức (x + y)4 tớ được thành phẩm là:

A. x4 – 4x3y + 6x2y2 – 6xy3 + y4;

B. x4 + 4x3y + 6x2y2 + 6xy3 + y4;

C. x4 + 4x3y + 8x2y2 + 8xy3 + y4.

D. x4 – 4x3y + 8x2y2 - 8xy3 + y4.

Xem câu nói. giải »


Câu 9:

Trong khai triển (x + 2y)5 số hạng chứa chấp x2y3 là:

A. 80x2y3;

B. 40x2y3;

C. 80;

D. 10.

Xem câu nói. giải »


Câu 10:

Hệ số của x2 vô khai triển (2 – 3x)3 là k. Nhận xét nào là tại đây đích thị về k ?

A. k là một vài tự động nhiên;

B. k là một vài vẹn toàn âm;

C. k là một vài vẹn toàn dương;

D. k = 0.

Xem câu nói. giải »


Câu 11:

Cho số đương nhiên n vừa lòng \[A_n^2 + 2C_n^n = 22\]. Hệ số của số hạng chứa chấp x3 vô khai triển của biểu thức (3x – 4)n bằng

A. – 4320;

B. – 1440;

C. 4320;

D. 1080.

Xem câu nói. giải »


Câu 12:

Khai triển nhị thức (2x + 3)4 tớ được thành phẩm là

A. x4 + 216x3 + 216x2 + 96x + 81;

B. 16x4 + 216x3 + 216x2 + 96x + 81;

C. 16x4 + 96x3 + 216x2 + 216x + 81;

D. x4 + 96x3 + 216x2 + 216x + 81.

Xem câu nói. giải »


Câu 13:

Xem thêm: WAN là gì? - Giải thích về Mạng diện rộng - AWS

Với n là số vẹn toàn dương vừa lòng \(C_n^1 + C_n^2 = 10\), thông số của x5 vô khai triển của biểu thức \({\left( {{x^3} + \frac{2}{x}} \right)^n}\) bằng

A. 0;

B. 8;

C. 20;

D. 32.

Xem câu nói. giải »


Câu 14:

Tính độ quý hiếm biểu thức \(T = C_4^0 + \frac{1}{2}C_4^1 + \frac{1}{4}C_4^2 + \frac{1}{8}C_4^3 + \frac{1}{{16}}C_4^4\)

A. \(\frac{3}{2}\);

B. \(\frac{9}{{16}}\);

C. \(\frac{{81}}{{16}}\);

D. \(\frac{{27}}{{16}}\).

Xem câu nói. giải »


Câu 15:

Với n là số vẹn toàn dương vừa lòng \(3C_{n + 1}^3 + A_n^2 = 14\left( {n - 1} \right)\). Trong khai triển biểu thức (x3 + 2y2)n, gọi Tk là số hạng nhưng mà tổng số nón của x và hắn của số hạng bại vị 11. Hệ số của Tk

A. 1;

B. 8;

C. 20;

D. 16.

Xem câu nói. giải »


Câu 1:

Cho biểu thức (a + b)n , với n = 4 tớ đem khai triển là:

A. (a + b)4 = \(C_4^0{a^4} + C_4^1{a^3}{b^1} + C_4^2{a^2}.{b^2} + C_4^3a.{b^3} + C_4^4.{b^4}\);

B. (a + b)4 = \(C_4^0{a^4} - C_4^1{a^3}{b^1} - C_4^2{a^2}.{b^2} - C_4^3a.{b^3} - C_4^4.{b^4}\);

C. (a + b)4 = \(C_4^0{a^4} - C_4^1{a^3}{b^1} + C_4^2{a^2}.{b^2} - C_4^3a.{b^3} + C_4^4.{b^4}\);

D. (a + b)4 = \( - C_4^0{a^4} - C_4^1{a^3}{b^1} - C_4^2{a^2}.{b^2} - C_4^3a.{b^3} - C_4^4.{b^4}\).

Xem câu nói. giải »


Câu 2:

Hệ số của x3 của khai triển (x – 1)4 là:

A. 1;

B. 4;

C. – 4;

D. 6.

Xem câu nói. giải »


Câu 3:

Khai triển biểu thức (a + 2b)5 tớ nhận được thành phẩm là:

A. a5 + 10a4b + 40a3b2 + 80a2b3 + 80ab4 + 32b5;

B. a5 – 10a4b – 40a3b2 – 80a2b3 – 80ab4 – 32b5;

C. a5 + 20a4b + 30a3b2 + 80a2b3 + 80ab4 + 32b5;

D. a5 + 10a4b + 40a3b2 + 60a2b3 + 60ab4 + 32b5.

Xem câu nói. giải »


Câu 4:

Khai triển biểu thức (x + 1)4 tớ nhận được thành phẩm là:

A. x4 + 5x3 + 6x2 + 4x + 1;

B. x4 + 4x3 + 6x2 + 4x + 1;

C. 6x4 + 4x3 + 2x2 + 4x + 1;

D. 4x4 + 4x3 + 6x2 + 6x + 1.

Xem câu nói. giải »


Câu 5:

Hệ số của x2 vô khai triển (x + 1)5 là:

A. 10;

B. 15;

C. 30;

D. 45.

Xem câu nói. giải »


Câu 6:

Xét khai triển của (2x + 12)4. Số hạng ko chứa chấp biến đổi x của khai triển là:

A. 12;

B. 124;

C. 128;

D. 2.128.

Xem câu nói. giải »


Câu 7:

Tìm thông số của x3 vô khai triển (x – 2)5 bằng:

A. \( - 4C_5^2\);

B. \(4C_5^2\);

C. \(8C_5^2\);

D. \( - 8C_5^2.\)

Xem câu nói. giải »


Câu 1:

Khai triển nhị thức (2x + y)5. Ta được thành phẩm là

A. 32x5 + 16x4y + 8x3y2 + 4x2y3 + 2xy4 + y5;

B. 32x5 + 80x4y + 80x3y2 + 40x2y3 + 10xy4 + y5;

C. 2x5 + 10x4y + 20x3y2 + 20x2y3 + 10xy4 + y5;

D. 32x5 + 10 000x4y + 80 000x3y2 + 400x2y3 + 10xy4 + y5.

Xem câu nói. giải »


Câu 2:

Xét khai triển của \({\left( {2x + \frac{1}{2}} \right)^4}\). Gọi a là thông số của x2 và b là thông số của x vô khai triển. Tổng a + b là:

A. 5;

B. 6;

C. 7;

D. 8.

Xem câu nói. giải »


Câu 3:

Trong khai triển của nhị thức (x – y)5, thông số của x3.y3 là;

A. Không tồn tại;

B. 15;

C. 10;

D. 12.

Xem câu nói. giải »


Câu 4:

Tổng những thông số vô khai triển \(P\left( x \right) = {\left( {1 + x} \right)^5}\) là:

A. 30;

B. 31;

C. 32;

D. 33.

Xem câu nói. giải »


Câu 5:

Tìm số hạng chứa chấp x3 vô khai triển \[{\left( {x + \frac{1}{{2x}}} \right)^5}\].

A. \(\frac{5}{2}{x^3}\);

B. –\(\frac{5}{2}{x^3}\);

C. \(\frac{5}{4}{x^3}\);

D. –\(\frac{5}{4}{x^3}\).

Xem câu nói. giải »


Câu 6:

Tìm thông số của x2 vô khai triển \({\left( {3x - \frac{1}{{3{x^2}}}} \right)^5}\).

A. 135;

B. 120;

C. – 135;

D. – 130.

Xem câu nói. giải »


Câu 7:

Trong khai triển \({\left( {x - \sqrt hắn } \right)^4}\), tổng của những số hạng chứa chấp x4 và y2 là:

A.\({x^4} + 2{y^2}\);

B.\({x^4} - {y^2}\);

C.\({x^4} + {y^2}\);

D.\( - {x^4} - {y^2}\).

Xem câu nói. giải »


Câu 8:

Cho biểu thức \({\left( {\sqrt {xy} + \frac{x}{y}} \right)^5}\) (x; hắn luôn luôn dương). Gọi thông số của x3y là a và thông số của \(\frac{{{x^3}}}{y}\) là b. Tính a – b?

A. – 5;

B. – 10;

C. 5;

D. 10.

Xem câu nói. giải »


Câu 1:

Gọi Tk là số hạng loại k vô khai triển (x3 + 2y2)5 nhưng mà số nón của x và hắn đều bằng nhau. Hệ số của Tk là:

A. 32;

B. 10;

C. 80;

D. 32.

Xem câu nói. giải »


Câu 2:

Cho \({\left( {x\sqrt x + \frac{1}{{{x^4}}}} \right)^n}\)với x > 0 và \(C_n^2 - C_n^1 = 2\). Số hạng đem số nón thấp nhất của khai triển là:

A.\(\frac{{\sqrt x }}{{{x^{11}}}}\);

B. 4\(\frac{{\sqrt x }}{{{x^{11}}}}\);

C.\(\frac{1}{{{x^{16}}}}\);

D. 4\(\frac{1}{{{x^5}}}\).

Xem câu nói. giải »


Câu 3:

Tìm thông số của x5 vô khai triển (1 + x + x2 + x3)5.

A. 50;

B. 100;

C. 101;

D. 200.

Xem câu nói. giải »


Câu 4:

Cho n > 2 là số vẹn toàn dương vừa lòng \(3C_n^2 + 2A_n^2 = 3{n^2} - 5.\) Số hạng ko chứa chấp x vô khai triển \({\left( {2{x^3} - \frac{3}{{{x^2}}}} \right)^n},x \ne 0.\)

A. – 1 080;

B. 1 080;

C. 1 008;

D. – 1 008.

Xem câu nói. giải »


Câu 5:

Khai triển \({(\sqrt 3 - \sqrt[4]{5})^5}\). Tổng những số hạng hữu tỉ vô khai triển trên?

A. 12;

B. 14;

Xem thêm: Cách vẽ người đơn giản: Hãy ghi nhớ các bước sau đây

C. 20;

D. 22.

Xem câu nói. giải »


BÀI VIẾT NỔI BẬT


Học vẽ căn bản : kỹ thuật vẽ chì

Kỹ thuật vẽ chì là kỹ thuật vẽ đơn giản nhất và cũng khó nhất, bạn có thể vẽ 1 bức tranh phong cảnh, chân dung, 3d…. với chỉ 1 cây bút chì và 1 tờ giấy. Đặc điểm của vẽ chì là đơn sắc, mọi đường nét, chi tiết được thể hiện dựa trên …